Bc. Martin Babáš

Master's thesis

Testování inhibitorů metyltransferázy pomocí počítačových simulací

Testing of methyltranferase inhibitors using computer simulations
Abstract:
Předložená diplomová práce se zaobírá testováním inhibitorů methyltransferázy DOT1L. DOT1L se podílí na regulaci genové exprese, jejíž narušení může mít pro organismus závažné následky. V případě MLL typu rakoviny představuje aberantní nábor DOT1L enzymu zásadní krok pro rozvoj leukémie. Inhibitor DOT1L vyvíjený spolupracující výzkumnou skupinou a jeho modifikované verze byly v rámci této práce testovány …more
Abstract:
This diploma thesis is focused on methyltransferase DOT1L inhibitors testing. DOT1L plays an important role during the gene expression regulation and its disruption can have a serious impact on the organism. In case of MML type cancer the aberrant recruitment of DOT1L enzyme is a key step for the leukaemia development. The inhibitor and its modified versions, synthetized by cooperating research group …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 6. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 6. 2020
  • Supervisor: RNDr. Mgr. Arnošt Mládek, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Iva Procházková, Ph.D., Mgr. Naděžda Špačková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta