Jaromír Vondruška

Bakalářská práce

Kolektivní systém zpětného odběru pneumatik

A collective system of used tyre collection
Anotace:
Bakalářská práce přináší podrobnou charakteristiku problematiky nakládání s použitými pneumatikami ze silničních vozidel. Zabývá se otázkou sběrného systému pro znovuvyužití ojetých pneumatik, jejich využívání a zpracování. S přihlédnutím k platné legislativě práce vyhodnocuje možnosti kolektivního systému zpětného odběru pneumatik a zabývá se rovněž technologickými směry zpracování tohoto druhu odpadu …více
Abstract:
The bachelor thesis presents a detailed description of the issue of the use of used tires from road vehicles. It deals with the issue of a collection system for the re-use of used tires, their use and processing. Taking into consideration the valid legislation, it evaluates the possibilities of the collective tire recovery system and also deals with the technological directions of processing this type …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2017
  • Vedoucí: Miluše Hlavatá
  • Oponent: Michala Jurošková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava