Monika Mádrová

Disertační práce

Ekonomické,ekologické a fyzikální aspekty využívání energie větru k výrobě elektrické energie

Economic, Ecological and Physical Aspects of Utilisation of Wind Energy in Electricity Generation.
Anotace:
Práce je zaměřena na fyzikální aspekty přeměny energie větru na elektrickou energii a jejich zhodnocení z pohledu možných rizik pro investory, ekonomické aspekty, využívání energie větru pro výrobu energické energie včetně daňových otázek, bonusů, podpůrných informací pro dotace a ekologické aspekty spočívající v sumarizaci a ocenění váhy všech parametrů důležitých pro výběr nové lokality pro výstavbu …více
Abstract:
The doctoral thesis focuses on physical aspects of conversion of wind energy to electrical energy and their evaluation from the point of view of possible risks to investors, economic aspects, use of wind energy for electricity generation, including tax issues, bonuses, supporting information for subsidies, and ecological aspects consisting in the summarization and valuation of weights of all parameters …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 7. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 10. 2013
  • Vedoucí: Vladimír Lapčík
  • Oponent: Stanislav Mišák, Bruno Sopko, Stanislav Fabián

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Inženýrská ekologie / Ochrana životního prostředí v průmyslu