Theses 

Kriminalistické aspekty krádeží motorových vozidel – Mgr. Tomáš Šujan

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Teorie a praxe přípravného řízení trestního

Mgr. Tomáš Šujan

Bakalářská práce

Kriminalistické aspekty krádeží motorových vozidel

Criminalistic Aspects of Motor Vehicle Thefts

Anotace: Bakalářská práce Kriminalistické aspekty krádeží motorových vozidel shrnuje základní hlediska předmětné problematiky z pohledu historického vývoje této kriminální činnosti, rozboru dostupných statistických dat se zaměřením na vymezení dlouhodobějších trendů, popisem dotčené právní úpravy, a to jak trestně právní s výběrem a rozborem hlavních dotčených trestných činů doplněných o některé poznatky stávající judikatury a příklady z praxe, tak i úpravou správně právní zaměřenou na zákonné definice hlavních pojmů, silniční kontroly, správní registraci a evidenci vozidel, zpracování a předávání souvisejících systémových dat, technické a evidenční kontroly. Z kriminalistického hlediska práce popisuje motorové vozidlo jako objekt identifikace, zabývá se osobou pachatele, zaměřuje se na způsoby páchání krádeží vozidel podle motivu pachatele a v neposlední řadě i provedením samotného činu. Dále se zabývá nakládáním s odcizenými vozidly a zaměřuje se na technickou stránku nežádoucích úprav a využití vozidel z pohledu autoopravárenské praxe s úmyslem vymezit některá slabá místa těchto činností. V závěru jsou zmíněna některá riziková místa problematiky vyúsťující v úvahy de lege ferenda. Konkrétní zjištění vzniklá zpracováním této práce přináší poukaz na systémové nedostatky při soudobém řešení problematiky – nedostatečnou ochranu identifikační původnosti vozidla a zvláště pak jednotlivých částí, nedostatečné kontroly originality identifikátorů motorových vozidel, rozvinutý obchod s doklady vozidel apod., dále spektrum úvah a praktických aplikací v duchu řešeného problému vztahující se k zákonné úpravě de lege lata a nástin šíře možných motivů, rozdílných osob pachatele, provedení činu a následného nakládání s odcizeným vozidlem tak, aby všechny tyto poznatky mohly být využitelné jak pro prvotní seznámení, tak i pro další práci s problematikou krádeží motorových vozidel.

Abstract: The thesis Criminalistic Aspects of Motor Vehicle Thefts summarises basic stand-points of objective problems from the view of historic development of this criminal activity, analysis accessible statistic data concentrating on delimitation longer-range trends, description of touched legislation, criminally legal with choice and analysis main touched crimes supplemented with some pieces of knowledge current judicature and examples from practice, adjustment administrative law focused on lawful definitions main concepts, road checks, administrative registration and accounting vehicles, elaboration and transfer related system data, technical and evidence check. In light of criminalistics, the thesis describes motor vehicle like identification object, puts mind to person of offender, focuses on ways to thieve vehicles according to offender’s criminal motive and, not least, implementation of the act. Then it’s concerned with disposal with stolen vehicles and focuses on technical aspect of unadvisable adjustments and usage vehicles from the perspective of car-repairing practice animo deliminate some weak points this activities. There are mentioned some risk points of problems leading into thinking de lege ferenda at the close. Concrete findings incurred by elaboration this thesis bears reference to system imperfections while contemporaneous resolution of problems – insufficient protection of identification originality of the vehicle and especially single parts, insufficient check of originality motor vehicles identifiers, advanced business with vehicle papers etc., thinking spectrum and practical applications according to the spirit of solved problem relating to regularization de lege lata and width outline possible motives, differents offender’s persons, act implementation and resulting disposal with stolen vehicles so that all these pieces of knowledge could be available for primary familiarization and next work with motor vehicle thefts problems.

Klíčová slova: Krádež, trestný čin, motorové vozidlo, kriminalistika, trestní právo, správní právo, VIN, identifikace, registrace, motiv

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 8. 2011
  • Vedoucí: JUDr. Roman Heinz, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Karel Meixner, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 3. 2019 07:11, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz