Kateřina MINKOVÁ

Bakalářská práce

Vybrané osobnostní charakteristiky dárců krve

Selected personality characteristics of blood donors
Anotace:
V této bakalářské práci s názvem "Vybrané osobnostní charakteristiky dárců krve" se zabývám prosociální osobností a hodnotovou orientací, jakožto psychologickými determinantami dárcovství krve. V teoretické části, tvořené prvními třemi kapitolami, se věnuji popisu a vymezení pojmů dárcovství krve, prosociální osobnost a hodnotová orientace. První kapitola se zaměřuje na vymezení prosociálního chování …více
Abstract:
In this bachelor thesis with the name "Selected personality characteristics of blood donors" I am dealing with prosocial personality and value orientation as a psychological determinants of blood donation. The theoretical part representing the first three chapters is devoted to the description and definitions blood donation, prosocial personality and value orientation. The first chapter focuses on …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Zdeněk Mlčák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MINKOVÁ, Kateřina. Vybrané osobnostní charakteristiky dárců krve. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie