Lukáš Procházka

Bakalářská práce

Stanovení vlivu použitého typu vláken na základní fyzikálně-mechanické vlastnosti alkalicky aktivovaných systémů

Determination of the effect of selected fiber type on the basic physical-mechanical properties of the alkali-activated systems
Anotace:
V současné době jsou ve stavebnictví používány materiály, které do značné míry zatěžují životní prostředí. Náhradou těchto materiálů by mohly být suroviny na bázi alkalické aktivace. Při této aktivaci se využívají především sekundární produkty hutnického a energetického průmyslu. Jde o materiály, které odpovídají rozhraní mezi hydraulickými anorganickými pojivy, skelnými a keramickými materiály. Tyto …více
Abstract:
Currently we can find many materials throughout the civil engineering which more or less act as environmentally unfriendly elements. As a substitute, materials based on alkali activation can be applied. During the process of activation, secondary products of metallurgical and power industries are used. These materials are on the boundary between hydraulic and inorganic cements, glass and ceramic materials …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2016
  • Vedoucí: Jana Boháčová
  • Oponent: Josef Koňařík

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava