Theses 

Sociální sítě jako prodejní nástroj – Bc. Nikola Pinkavová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Nikola Pinkavová

Diplomová práce

Sociální sítě jako prodejní nástroj

Social Media as a sales channel

Anotace: Cílem práce je návrh konceptu uplatnění sociálních sítí ve firmě Astratex, kde budou popsány současné využívané sociální sítě jako prodejní nástroje. Pro splnění cíle je zvolen následující postup. Nejprve budou zjišťovány současné sociální sítě vybrané instituce. Sociální sítě, na kterých je firma nejvíce aktivní. Potřebné výsledky využitelné k dalšímu zkoumání budou získány pomocí vybraných analýz jako je SWOT analýza nebo Porterova analýza pěti sil. Sociální sítě budou zkoumány, jako prodejní nástroj v dané společnosti kde se poté konkrétně stanoví vhodné návrhy řešení a využití silných stránek a příležitostí a jak co nejvíce omezit či úplně odstranit slabé stránky a hrozby v instituci. Dalším prostředkem k dosažení cílů je řešení triangulace. Ta v diplomové práci zahrnuje pozorování a zjišťování, dále zahrnuje individuální rozhovory s řídícími pracovníky dané instituce a dotazník podaný na e-shopu firmy.

Abstract: The aim of the thesis is to propose the concept of social networking in Astratex, which will describe the currently used social networks as selling tools. The following procedure is selected to meet the goal. First, the social networks of selected institutions will be identified. The social networks where the company is most active. Necessary results usable for further research will be obtained through selected analyzes, such as SWOT analysis or Porter's Five Force Analysis. Social networks will be researched as a sales tool in the company, where they will specifically identify appropriate solutions for the use of strengths and opportunities and minimize or completely eliminate weaknesses and threats in the institution. Another means of achieving the goals is to solve triangulation. The diploma thesis includes observations and surveys, it also includes individual interviews with the management of the body and a questionnaire submitted at the company´s e-shop.

Klíčová slova: Sociální sítě, Facebook, Instagram, reklama, marketingová komunikace, marketing, internet.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Adolf Vodrážka
  • Oponent: PhDr. Karel Eliáš, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 6. 2019 20:56, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz