Petr Daňhel

Master's thesis

Variantní řešení obvodového pláště polyfunkčního domu v Bohumíně - stavebně technologický projekt

Variant solutions of cladding of residential house in Bohumín - Constructional technological project
Abstract:
DAŇHEL, P. Variantní řešení obvodového pláště polyfunkčního domu v Bohumíně – stavebně technologický projekt. Ostrava, 2019. Diplomová práce. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra pozemního stavitelství. Vedoucí diplomové práce Ing. Eva Machovčáková, Ph.D. Cílem diplomové práce je zpracovat technologický postup pro variantní řešení obvodového pláště, průvodní …more
Abstract:
The aim of the thesis is to elaboration of the technological procedure of external walls construction in two alternatives. Reports such as summary technical report, situation, foundation, excavations, floorplans, cut, roof, ground plan, views, times schedule, economical and time-consuming aspect of describe building.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 11. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 1. 2020
  • Supervisor: Eva Machovčáková
  • Reader: Markéta Černá

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB – Technická univerzita Ostrava