Aleš Zaoral

Bakalářská práce

Optimalizace procesu výroby železa ke snížení množství emisí CO2

Optimization of Iron Production Process to Reduce CO2 Emissions
Anotace:
Tato práce je zaměřena na výrobu surového železa za snížení emisí CO2. V úvodní části této práce jsou uvedeny teoretické poznatky výroby surového železa a jeho další procesy. Následující část představuje rozbor literárních poznatků zahraničních autorů, kteří se také zabývali optimalizací výroby surového železa s ohledem na dopad na životní prostředí. Minimalizace produkce CO2 v hutním průmyslu však …více
Abstract:
This work is focused on the production of pig iron to reduce CO2 emissions. In the introductory part of this thesis are presented the theoretical knowledge of the production of pig iron and its further processes. The following section analyzes the literature of foreign authors, who also dealt with the optimization of pig iron production with regard to the impact on the environment. However, minimizing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2018
  • Vedoucí: Pavlína Pustějovská
  • Oponent: Simona Jursová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava