Ivona Szotkowská

Bakalářská práce

Návrh kolektivní ochrany proti pádům pro plochou střechu objektu v Havířově

Draft of collective fall protection of the apartment building in Havířov
Anotace:
Hlavním tématem mé bakalářské práce je navržení účinné ochrany proti pádům osob na ploché střeše bytového domu v Havířově. První část práce je zaměřená na zpracování projektové dokumentace. Druhá část se zabývá nalezením všech možných rizik vyskytujících se na střeše a způsobu jejich odstranění. Následně se zaobírá samotným návrhem dvou odlišných variant přístupu řešení bezpečnosti na plochých střechách …více
Abstract:
The main topic of my bachelor thesis is to propose an effective protection against falls of persons on the roof of a residential building in Havirov. The first part is focused on the preparation of project documentation. The second part represents pursuit of finding the possible risks occurring on the roof and the manner of their removal. Subsequently it deals with the actual design of two different …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2017
  • Vedoucí: Marek Jašek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava