Theses 

Trendy v rozvoji elektronického bankovnictví ve světě – Bc. Věra Petřvalská

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance

Bc. Věra Petřvalská

Diplomová práce

Trendy v rozvoji elektronického bankovnictví ve světě

Trends in the Development of E-banking in the World

Anotace: Předmětem diplomové práce „Trendy v rozvoji elektronického bankovnictví ve světě“ je na základě vybraných světových informačních zdrojů analyzovat trendy v rozvoji elektronického bankovnictví a navrhnout odpovídající model perspektivního elektronického bankovnictví. První část práce se věnuje analýze současného stavu elektronického bankovnictví a jeho jednotlivých forem. Následně je provedena analýza elektronického bankovnictví České spořitelny, a.s. Stěžejní část práce přibližuje současné trendy ve světě elektronického bankovnictví, vývoj klasických forem a rozvoj nových technologií. Následující část se věnuje samotnému návrhu modelu e-bankingu se zaměřením na optimální skladbu jednotlivých forem a produktů s ohledem na vývojové tendence a současné světové trendy v dané oblasti. Důležitou stránkou modelu je také zařazení bezpečnější autentizace klienta prostřednictvím biometrických verifikačních metod.

Abstract: The subject of the thesis "Trends in electronic banking in the world" is to analyze trends in the development of electronic banking and design appropriate model of promising electronic banking based on world's selected information sources. The first part of the thesis is devoted to the analysis of the current state of electronic banking and its various forms. Subsequently is analyzed electronic banking of Česká spořitelna, a.s. The main part of the thesis explains the current trends in the world of electronic banking, development of classic forms and the development of new technologies. The following section is devoted to the design of model of e-banking, focusing on the optimal composition of individual forms and products in relation to development tendencies and current global trends in the field. Important aspect of the model is also the inclusion of safer client authentication through biometric verification methods.

Klíčová slova: Elektronické bankovnictví, internetové bankovnictví, platební karty, smartphone banking, trendy, bezkontaktní platby, biometrie, e-banking, internet banking, payment cards, mobile banking, trends, contactless payments, biometrics

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2015
  • Vedoucí: prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc.
  • Oponent: Ing. Jan Krajíček, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 6. 2019 04:37, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz