Jan Mocek

Diplomová práce

Návrh technologického postupu opravy lanových bubnů v těžebním průmyslu

Technological Process Proposal of Cable Drums Repair in Mining Industry
Anotace:
MOCEK, J. Návrh technologického postupu opravy lanových bubnů v těžebním průmyslu: diplomová práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, 2011, 73 s. Vedoucí práce: doc. Dr. Ing. Ivan Mrkvica. Diplomová práce se zabývá návrhem a montáží obložení lanových bubnů, které slouží k dopravě osob a materiálů v důlním průmyslu. V úvodu diplomové práce jsou …více
Abstract:
MOCEK, J. Proposal of technological process of cable drums repair in mining industry: diploma work. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Fakulty of Mechanical Engineering, Department of machining and assembly, 2011, 73 p., Diploma work leader: doc. Dr. Ing. Ivan Mrkvica. Diploma work is concerned with proposal and assembly of lining of cable drums, which are used for personnel transport …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedoucí: Ivan Mrkvica
  • Oponent: Jaroslav Brychcy

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava