Petr Kučera

Diplomová práce

Optimalizace systému řízení proměnných nákladů elektrárenských bloků elektrárny Počerady

Optimizing Systems for Management of Variable Costs - Power Station of Počerady
Anotace:
V diplomové práci je popsáno složení proměnných nákladů v elektrárně Počerady včetně poměrného vyjádření jednotlivých složek. Za zásadní pro optimalizaci proměnných nákladů se ukazuje dosažení maximálně možné účinnosti výroby elektrické energie. Touto mírou účinnosti je míněno maximální využití potenciálu stávajícího zařízení prostřednictvím minimalizace všech ztrát. Další část práce je věnována postupům …více
Abstract:
The thesis describes the composition of the variable costs in power station Počerady including the relative expression of individual parts. As fundamental for the optimization of variable costs is shown to achieve the maximum possible efficiency of electricity generation. This means the maximal usage of the potential current equipment by minimizing any losses. The other chapter of the thesis is devoted …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2011
  • Vedoucí: Jaromír Lazar
  • Oponent: Jiří Bukovič

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava