Vít Sýkora

Bakalářská práce

Odpadové hospodářství v obci

Waste Management in the Municipality
Anotace:
Tématem bakalářské práce je odpadové hospodářství v obci. Jako obec byla vybrána Stará Ves nad Ondřejnicí. Cílem práce je přiblížit a zhodnotit hospodaření v této obci. První kapitola je věnována teorii odpadového hospodářství. Druhá část je věnována analýze odpadového hospodářství ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Ve třetí části je celkové zhodnocení odpadového hospodářství ve vybrané obci.
Abstract:
Theme of this work is Waste management in the municipality. As a municipality was chosen Stará Ves nad Ondřejnicí. The goal of the work is to describe and evaluate waste management in this village. In the first chapter you can learn about theory of waste management. The second chapter is based on analysis of waste management in Stará Ves nad Ondřejnicí. In the third chapter there is overall evaluate …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2012
  • Vedoucí: Eva Janasová
  • Oponent: Karel Belda

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava