Daniel Svížala

Diplomová práce

Využití RFID technologií pro identifikaci chemických látek

The use of RFID technology for identification of chemical substances
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na identifikaci chemických látek pomocí RFID technologie. Teoretická část popisuje klasifikaci, označování a balení nebezpečných látek a směsí dle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1272/2008 (nařízení CLP). Dále popisuje RFID technologii a její součásti. V praktické části je RFID technologie ověřena pomocí identifikování chemických látek. Na závěr je udělán návrh …více
Abstract:
The thesis is specialized for identification of chemical substances with RFID technology. Theoretical chapter describe classfication, labelling and packaging of dangerous substances and mixtures in accordance with the European Parliament and Council regulation No. 1272/2008 (CLP regulation). Describe RFID technology and its single parts in the next chapter of thesis. In the practical chapter is RFID …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2012
  • Vedoucí: Radomír Ščurek
  • Oponent: Jiří Švec

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Magisterský studijní program / obor:
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technická bezpečnost osob a majetku