Petra Podgorská

Master's thesis

Současný obraz česko-německých ekonomických vztahů v německých tištěných médiích

The current image of Czech-German economic relations in German printed media
Abstract:
Česká společnost vždy vnímala své německé sousedy jako stát, jenž výjimečným způsobem zasáhl do české historie, která následně ovlivnila česko-německé vztahy po desetiletí. Národní identita Čechů byla po staletí částečně potlačována, zvláště pak od 19. století. Druhá světová válka pouze umocnila agresivní a expanzivní image Němců u nás. Druhou světovou válkou byly rovněž poškozeny plynulé obchodní …more
Abstract:
Czech always perceived their german neighbours as a country, that unforgettably changed their history, which affected czech-german relations for many decades. Czech Republic’s identity was suppressed for centuries, especially in the 19th century.World War II only strengthened the czech view that the Germans were a agressive nation. Our relation with Germany became a subject of controversy again after …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 5. 2011
  • Supervisor: Martin Juroška
  • Reader: Eva Maria Hrdinová

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Ekonomická fakulta

Master programme / field:
Hospodářská politika a správa / Ekonomika a právo v žurnalistice