Mgr. Eva Pagáčová, Ph.D.

Doctoral thesis

Cytogenetická analýza vybraných zástupcov čeladě turovití (Bovidae) s využitím metódy komparatívnej fluorescenčnej in situ hybridizácie

Cytogenetic analysis of selected species of the family Bovidae using method of comparative fluorescence in situ hybridization
Abstract:
Abstract The karyotype of domestic cattle (Bos taurus) is believed to be the ancestral karyotype of members of the other subfamilies in the family Bovidae. The karyotype of domestic cattle (bovine karyotype) consists of 58 acrocentric autosomes, a submetacentric X chromosome and a small submetacentric Y chromosome. Detailed knowledge of the karyotype of this species allowed us to identify homologies …more
Abstract:
s because they produce indistinguishable phenotypes. Reproductive competence of the animals in a herd is closely associated with their genetic constitution.
Abstract:
Abstrakt Z genetického hľadiska je považovaný karyotyp tura domáceho (Bos taurus) za predchodcu karyotypov predstaviteľov podčeľadí čeľade turovitých (Bovidae). Karyotyp tura domáceho (bovinný karyotyp) pozostáva z 58 akrocentrických autozómov, submetacentrického X chromozómu a malého submetacentrického Y chromozómu. Na základe podrobných znalostí karyotypu tohto druhu bolo možné stanoviť homológiu …more
Abstract:
volučných vzťahov medzi vybranými druhmi čeľade turovitých. V súčasnosti je nevyhnutné hodnotiť zvieratá žijúce v prostredí ZOO z genetického hľadiska, pretože rozdiely vo fenotype nie sú detekovateľné. S genetickou konštitúciou jedincov je bezprostredne spojená ich reprodukčná schopnosť a zdatnosť v rámci chovu.
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 11. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 12. 2009
  • Supervisor: prof. MVDr. Jiří Rubeš, CSc.
  • Reader: prof. MVDr. RNDr. Petr Hořín, CSc., prof. RNDr. Jan Zima, DrSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Doctoral programme / field:
Biology (4-years) / General and Molecular Genetics

Theses on a related topic