Tamara Petrová

Bakalářská práce

Analýza turistické atraktivity Baťova kanálu

Analysis of Tourist Attractiveness of the Bata Canal
Anotace:
Předmětem této bakalářské práce je turistická atraktivita na Baťově kanále. Cílem práce bylo zjistit, jaké atraktivity se na Baťově kanále nacházejí a jak moc je tato vodní cesta turisticky přitažlivá. První část práce se zabývá teoretickými východisky z oblasti cestovního ruchu a technických památek. V praktické části jsou shrnuty výsledky provedeného marketingového výzkumu a vlastního průzkumu. Na …více
Abstract:
The subject of this bachelor thesis is a description of the places of interest on the Bata Canal. The aim of this work was to identify what places of interest are on the Bata Canal there and to measure the remarks of the water way for tourists. The first part of this work deals with theoretical solutions in the tourist industry and technical sights. In the practical part of this work there is a result …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 9. 2015
  • Vedoucí: Václav Lednický
  • Oponent: Lucie Březinová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava