Jakub Janeček

Master's thesis

Modelování a simulace regulovaného DC pohonu s uvažováním ztrát v motoru a převodovce

Modelling and Simulation of Controlled DC Drive with Account of Losses in Motor and Gearbox
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá modelováním a simulací regulovaného DC pohonu s uvažováním ztrát v motoru a převodovce. Je zde použit DC motor s permanentními magnety typu PM80S/2, který je napájen z čtyřkvadrantového pulzního měniče. Tento měnič umožňuje pracovat DC motoru ve čtyřech různých pracovních kvadrantech. Díky tomu může být tok energie od zdroje do DC motoru a dále přes převodovku do pracovního …more
Abstract:
This diploma thesis deals with modeling and simulation of controlled DC drive with account of losses in motor and gearbox. There used DC motor with permanent magnets type PM80S / 2, which is powered by a four-quadrant pulse converter. This inverter allows DC motor to work in four different work quadrants. As a result, the flow of energy can be from the source to the DC motor and then through the gearbox …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 5. 2017
  • Supervisor: Ivo Neborák
  • Reader: Václav Sládeček

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava