Theses 

Využití komunikačního mixu u subjektu cestovního ruchu – Andrea Kohútová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o.

Bakalářský studijní program / obor:
B6503 Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví a cestovního ruchu

Andrea Kohútová

Bakalářská práce

Využití komunikačního mixu u subjektu cestovního ruchu

Anotace: Predmetom bakalárskej práce je z dostupných publikácií k zadanej téme spracovať charakteristiku vymedzeného problému, teda komunikačného mixu a popísať jeho súčasný stav v podniku cestovného ruchu. Bakalárska práca spracováva i tematickú oblasť merateľnosti efektu nákladov vynaložených na marketingové aktivity patriace do komunikačného mixu konkrétneho podniku cestovného ruchu. Pre meranie efektívnosti je využitá segmentácia trhu, vykonaná zberom informácií pomocou dotazníkového šetrenia. Cieľom práce je opísať existujúci stav komunikačného mixu cestovnej agentúry a previesť zber informácií. Na základe výsledkov merateľnosti efektivity vynaložených nákladov práca formuluje opatrenia pre zlepšenie alebo inováciu súčasného stavu komunikačného mixu, ktoré by mali byť dostupné pre určený podnik cestovného ruchu.

Abstract: The subject of this thesis is from available publications on the desired topic to process characteristics defined problem, communication mix and to describe the curren status of subject in tourism. Bachelor thesis processes thematic area of quantification of the effect of the costs incurred in marketing activities related to communication mix of concrete subject in tourism. To measure the efficiency of usend market segmentation, conducted by collecting information using the questionnaire investigation. Aim of this study is to describe the existing state of the communication mix a travel agency and do the collection of information. Based on the results of quantification of cost-effectiveness the thesis formulates measures to improve or upgrade the current state of the communication mix, wich should be available to subject in tourism.

Klíčová slova: komunikácia, cestovný ruch, komunikačný mix, efektívnosť, cestovná agentúra, služby, služby v cestovnom ruchu, communication, tourism, communications mix, efectiveness, travel agency, services, services in tourism

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2017

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Bakalárska práca Bakalárska práca
Posudek vedoucího Posudek vedoucího
Kohutova_oponent.docx Kohutova_oponent.docx
Kohutova_oponent.pdf Kohutova_oponent.pdf
SZZ_-_Hodnoceni_BP_C.pdf SZZ_-_Hodnoceni_BP_C.pdf

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 4. 2019 10:30, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz