Andrea Jasanská

Bakalářská práce

Dopravní studie aplikace zóny 30 Pardubice Studánka - západ

Traffic study of application zone 30 Pardubice Studanka - west
Anotace:
V této práci jde o prověření průchodnosti stávající dopravy daným územím a návrhem organizace dopravy s aplikací vhodné hierarchie komunikací nebo-li zón v Pardubicích Studánka - západ. Zájmová oblast je vybrána dle zadavatele MO Dubina a vedoucího práce. Jedná se o napojení oblasti na vjezdech, ulice Luční, ulice Věry Junkové, ulice Spojilská, ulice Ve Stezkách,ulice Pod Lipami, ulice na KOpci.
Abstract:
In this task for checking the patency for existing transport given area and the proposed orgnization of transport applications with appropriate hierarchy of roads or zones in Pardubice Studanka west. Area of interest is selcted by contracting authority MO Dubina and supervisor. It is a connection area at the entrances, street Lucni, street Very Junkove, street Spojilska, street Ve Stezkach, street …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 8. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 2. 2015
  • Vedoucí: Ing. Pavel Lopour, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Jasanská, Andrea. Dopravní studie aplikace zóny 30 Pardubice Studánka - západ. Pardubice, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera