Bc. Jiří FABŠIC

Master's thesis

Částečné výboje v plynném izolantu

Partial discharges activity in gaseous insulation
Abstract:
Diplomová práce se zabývá experimentálním měřením částečných výbojů při střídavém napájení přiloženém na zkoušeném objektu. Testům bylo podrobeno několik druhů elektrodových uspořádání. Autor popisuje experimentálně naměřené výsledky nejprve na modelovém uspořádání hrot-miska, dále se diskutuje vliv materiálu na vznik částečných výbojů. Poslední část textu je věnována vlivu otevřeného a uzavřeného …more
Abstract:
This thesis is dealing with experimental measurements of partial discharges during AC power attached to a test object. Several electrode arrangements were tested. At first author describes experimentally measured results of model arrangement point bowl, effect of material in relation to formation of partial discharges is further discussed. Last part of thesis is focused on effect of open and closed …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2014
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2014
  • Supervisor: Ing. Petr Martínek, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

FABŠIC, Jiří. Částečné výboje v plynném izolantu. Plzeň, 2014. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Electrical Engineering

Master programme / field:
Electrical Engineering and Informatics / Commercial Electrical Engineering