Theses 

Fyziotorapie po frakturách proximálního konce femuru – Bc. Helena KRAMLOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Helena KRAMLOVÁ

Bakalářská práce

Fyziotorapie po frakturách proximálního konce femuru

Physiotherapy after fractures of the proximal end of femur

Anotace: Bakalářská práce "Fyzioterapie po zlomeninách proximálního konce femuru" je zaměřena na ucelenou rehabilitační péči o pacientku s pertrochanterickou zlomeninou léčenou operativně formou osteosyntézy. Práce poukazuje na možnosti léčby a fyzioterapie převážně u biologicky starých lidí, které tento typ zlomenin nejvíce postihuje a je rozdělena do několika kapitol. V obecné části popisuji anatomii a kineziologii kyčelního kloubu. Uvádím zde přehled o diagnóze, klasifikaci a léčbě zlomeniny proximálního konce femuru. Speciální část je věnována fyzioterapeutickým metodám a postupům, které se využívají k terapii zlomenin a také fyzikální terapii, která je nezbytnou součástí léčby. Kazuistika obsahuje údaje o pacientce, se kterou jsem při zpracování práce spolupracovala, a stanovení krátkodobého a dlouhodobého fyzioterapeutického plánu.

Abstract: The bachelor thesis "The physiotherapy after fractures of proximal end of femur" is aimed at a compact rehabilitation care for a patient with a pertrocharteric fracture treated by a surgery in the form of osteosynthesis. The thesis adverts to possibilities of treatment and physiotherapy mostly with biologically old people who are most often affected by this type of fractures and the thesis is divided into several chapters. In the theoretical part I describe anatomy and kinesiology of hip joint. I introduce an abstract about diagnosis, classification and treatment of proximal end of femur. A special part is dedicated to physiotherapeutic methods and ways which are used for fracture therapy, physiotherapy in the time of hospitalization and the following rehabilitation care and physical therapy of fractures which is an essential part of the treatment. The casuistic includes data about the patient who I cooperated with during writing this thesis and the assignment of the short-term and the long-term physiotherapeutic plan.

Klíčová slova: zlomenina horního konce stehenní kosti, chirurgická léčba, osteosyntéza, rehabilitační péče

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2014
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Bc. Eva Vogelová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta zdravotnických studií

Jak správně citovat práci

KRAMLOVÁ, Helena. Fyziotorapie po frakturách proximálního konce femuru. Ústí nad Labem, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta zdravotnických studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 22:47, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz