Mgr. Daniel Koreň

Bachelor's thesis

Milan Adamčiak: život ako umenie, umenie ako život

Life as an Art, Art as a Life
Abstract:
This work is discussing about the comprehension of Milan Adamčiak in the context and evolution of Slovak art scene. The connection of the author's life and work is constantly and continually presented as one of the key thesis of this work. His pieces of art integrate intermedia and “movement” within borders of art forms, so as with interest in different fields of studies. In his work he tends to performance …more
Abstract:
Táto práca pojednáva o začlenení Milana Adamčiaka do kontextu a vývoja umenia na Slovensku. Línia prepojenia života a umeleckej tvorby je touto kontextualizáciou cielene a kontinuálne prezentovaná ako ťažisková téza. Jeho tvorba je spájaná s intermédiami a pohybom v prienikoch medzných formách umenia, rovnako ako aj so záujmom o viaceré vedné disciplíny. Inklinuje k akčnému umeniu, experimentoval s …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 6. 2011
  • Supervisor: Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.
  • Reader: doc. PhDr. Jiří Zahrádka, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
General Theory and History of Arts and Culture / Theory of Interactive Media