Eva Lažová

Bachelor's thesis

E-Participace v místní veřejné správě

E-Participation in Local Public Administration
Abstract:
Cílem bakalářské práce je zhodnocení stávajících možností e-Participace občanů ve vybraných obcích Dolní Bečva, Prostřední Bečva a Horní Bečva. Tato práce analyzuje současnou situaci, kterou místním občanům při správě obecních záležitostí umožňuje místní veřejná správa prostřednictvím vzdáleného přístupu a navrhuje možnosti vylepšení v této oblasti. Teoretická část se zaměřuje na roli e-Governmentu …more
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is to evaluate the existing possibilities of e-Participation of citizens in selected municipalities Dolní Bečva, Prostřední Bečva and Horní Bečva. This paper analyzes the current situation for local citizens in managing municipal affairs by enabling local public administration through remote access and suggesting improvements in this area. The theoretical part focuses …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2017
  • Supervisor: Eva Ardielli
  • Reader: Ivana Vaňková

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Ekonomická fakulta

Bachelor programme / field:
Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa