Jan Krupička

Master's thesis

Okružní křižovatka ulice Francouzské na Jilemnického náměstí v Ostravě

Roundabout on the Francouzská Street and Jilemnického Square in Ostrava
Abstract:
Diplomová práce se zabírá studii přestavby křižovatky na ulici Francouzská a jilemnického náměstí ve městě Ostrava. Práce má za cíl návrh a posudek jednotlivých variant přestavby. Analyzuje dopravní stav. Obsahuje dopravní průzkum a analýzu nehodovosti na křižovatce. Studie obsahuje dvě varianty přestavby křižovatek. Každá varianta obsahuje návrh ve formě výkresů.
Abstract:
This diploma thesis deals with a study of redevelopment of intersection on streets Francouzská and Jilemnického náměstí in the city of Ostrava. Aim of the work is design and judgement of single versions of intersection redevelopment. Analyze current traffic junction. Contains traffic survey and analysis of accidents at intersection. Study contains two versions of redevelopment of intersection. Both …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 11. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 1. 2017
  • Supervisor: Ivana Mahdalová
  • Reader: Tomáš Procházka

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava