Monika Hanáková

Bachelor's thesis

Problematika prevence stresu a stres management u pedagogů vybrané střední školy

The Problems of Stress Prevention and Stress Management for Teachers of a Selected High School
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou prevence stresu a stres managementem u pedagogů vybrané střední školy. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou část. V teoretické části je provedena rešerše literatury vztahující se k dané problematice. Praktická část se zabývá konkrétní střední školou a vlivem stresu na její pedagogy, kdy byl na vzorku pedagogů proveden dotazníkový průzkum …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with the problems of stress prevention and stress management for teachers of a selected high school. The thesis is divided into two parts, theoretical and practical part. In the theoretical part is a literature search related to the given problem. The practical part deals with specific secondary school and stress for teachers, when a ques-tionnaire survey was conducted on …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 5. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Veronika Kavková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Hanáková, Monika. Problematika prevence stresu a stres management u pedagogů vybrané střední školy. Uherské Hradiště, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe