Theses 

Rodina s dětmi s postižením – Mgr. Lucie Svitálková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / odbor:
Special Education / Special Education

Mgr. Lucie Svitálková

Master's thesis

Rodina s dětmi s postižením

Family with children with disability

Anotácia: Diplomová práce se zabývá rodinou s více dětmi se zdravotním postižením a popisuje nejdůležitější mezníky v životě této rodiny. V první kapitole jsou vymezeny základní pojmy jako mentální postižení a těžké zdravotní postižení. Druhá kapitola věnuje pozornost rodině dítěte s postižením, zaměřuje se především na fáze vyrovnání se s přítomností postižení, výchovnými přístupy rodičů a změnami rodičovských rolí. Třetí kapitola se zabývá formami podpory poskytované rodinám postižených dětí v oblasti sociální, školské a neziskové. Ve čtvrté kapitole je představen výzkum, jež byl proveden v jedné rodině se třemi dětmi s postižením. Výsledky výzkumu poukazují na to, jaké faktory ovlivňují život rodiny dětí s postižením, které oblasti života jsou nejvíce ovlivněny postižením dětí a jaká pomoc a podpora je rodinám poskytována.

Abstract: This thesis deals with families with childern with disabilities and describes the most important milestones in the life of this family. The first chapter defines the basic terms such as a mental disability and a severe disability. The second chapter pays attention to the family of a child with disabilities, focusing primarily on the phase alignment with the presence of disability, parents' educational approaches and changes in parental roles. The third chapter deals with the forms of support provided to the families of children with disabilities in the social, educational and non-profit field. The fourth section presents the research, which was done in one family with three children with disabilities - triplets. The research results point out what factors influence the lives of families of children with disabilities, which areas of the family life are most affected by the disabilities of children and what help and support is provided to the family.

Kľúčové slová: mentální postižení, vícenásobné/těžké zdravotní postižení, rodina dítěte s postižením, vyrovnání se s postižením

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2015
  • Vedúci: PhDr. Mgr. Lucie Procházková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Pavla Pitnerová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Hore | Aktuálny dátum a čas: 20. 5. 2019 18:46, 21. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz