Milena Kubalová

Bakalářská práce

Posouzení havarijního plánu a zóny havarijního plánování pro společnost OKD, OKK Koksovna Svoboda

Assessment of Emergency Plan and Emergency Planning Zone for the Company OKD, OKK Koksovna Svoboda
Anotace:
Hlavním cílem této bakalářské práce je popis Ostravsko-karvinské koksovny, provozu Koksovna Svoboda, jeho okolí a posouzení vnitřního havarijního plánu včetně aktualizace. Dále se pak zaměřuji na oblast analýzy rizik pomocí vyhlášky č. 103/2006 Sb., o stanovení zásad pro vymezení zóny havarijního plánování a o rozsahu a způsobu vypracování vnějšího havarijního plánu, metody IAEA-TECDOC-727 a následné …více
Abstract:
The main objective of this bachelor these sis description of Ostravsko-karvinské koksovny, exactly division Koksovna Svoboda, its surroudings and assessment of internal Emergency plan, including updates. Next, the thesis focuses on the analysis of risk by notice No. 103/2006 Sb., which establishes the principles of emergency planning zone, the measure and the definition of methods of off-site emergency …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2011
  • Vedoucí: Aleš Bernatík
  • Oponent: Jiří Štětinský

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Bakalářský studijní program / obor:
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Havarijní plánování a krizové řízení