Theses 

Návrh komplexního řešení stavby „Sanace spojovací koleje ČSM sever – ČSM jih“ – Ondřej Halfar

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ondřej Halfar

Diplomová práce

Návrh komplexního řešení stavby „Sanace spojovací koleje ČSM sever – ČSM jih“

Proposal of complete solution construction "Restorations track connecting sidings mines ČSM north and ČSM south"

Anotace: Bc. Ondřej Halfar, diplomová práce, Ing. Leopold Hudeček, Ph.D. Ostrava 2017, návrh komplexního řešení stavby „Sanace spojovací koleje ČSM Sever – ČSM Jih“. Tato diplomová práce je řešena jako variantní návrh řešení sanace negativního dopadu hlubinné těžby na spojovací kolej vleček ČSM Sever – ČSM Jih s cílem nalezení optimálního řešení trasy dráhy s přihlédnutím k očekávaným přetvořením území vlivem stávající i budoucí důlní činnosti tak, aby umožňovalo bezproblémovou obsluhu obou pracovišť vlečkové sítě AWT, a.s. Důlní závody OKD ČSM Sever a ČSM Jih jsou propojeny spojovací kolejí, vloženou do traťového úseku Karviná-Doly – Albrechtice u Českého Těšína. Spojovací kolej pomocí staveb železničního spodku překonává komunikaci II. Třídy č. II/475, kříží potrubní trasu středotlakého plynovodu a místní komunikaci přejezdem, vybaveným PZZ a je vedena v souběhu s dalšími liniovými konstrukcemi degazačního plynovodu, provozní důlní vody a elektroinstalací.

Abstract: Bc. Ondřej Halfar, diploma thesis, Ing. Leopold Hudeček, Ph.D. Ostrava 2017, Proposal of complete solution construction „Restorations track connecting sidings mines ČSM North and ČSM South“. This diploma thesis is solved as a variant proposal of solution of the remediation of the negative impact of deep mining on the connecting track of ČSM North - ČSM South siding with the aim of finding optimal solution of the route of the track, taking into account the expected transformation of the area due to the existing and future mining activities so as to allow the seamless operation of both workplaces siding AWT, a.s. Mining plants OKD ČSM North and ČSM South are interconnected connecting sidings, inserted into the track section Karviná-Doly - Albrechtice near Český Těšín. The connecting rail with the rail bottom constructions overcomes communication II. Class II / 475, crosses the pipeline route of the medium-pressure gas pipeline and the local road crossing equipped with PZZ and is run alongside other line constructions of the degassing gas pipeline, mining water and electrical installations.

Klíčová slova: důl, vlečka, AWT, sanace, spojovací kolej, OKD, ČSM

Keywords: mine, train, AWT, remadiation, connecting track, OKD, ČSM

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 1. 2018
  • Vedoucí: Leopold Hudeček
  • Oponent: Eva Ožanová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 3. 2019 17:14, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz