Martina Přikrylová

Bachelor's thesis

Nástroje etického řízení vybraných firem

The ethical management tools of selected companies
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na využívání nástrojů etického řízení firem. Jejím cílem je porovnat teoretické poznatky o způsobech etického řízení firem s praxí ve stovce nejobdivovanějších firem České republiky. V bakalářské práci je teoreticky vymezena podniková etika a etické řízení firem. Jednotlivé nástroje etického řízení jsou v práci popsány a dvěma z nich, jimiž jsou etický kodex a etický audit …more
Abstract:
This thesis is focused on the use of companies' ethical management tools. Its aim is to compare the theoretical knowledge of the ethical management tools in various companies with the real life situations. It was targeted on the top one hundered of the most admired companies in the Czech Republic. This thesis defines business ethics and ethical business management tools, which are the code of ethics …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 8. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 9. 2014
  • Supervisor: Ing. Michaela Stříteská, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Přikrylová, Martina. Nástroje etického řízení vybraných firem. Pardubice, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní