Karel Gál

Diplomová práce

Termostabilita bentonitových pojiv Česko - Slovenské provenience

Thermal Stability of Bentonite Binders of Czech - Slovak Region
Anotace:
V diplomové práci je hodnocena termostabilita nejpoužívanějších bentonitů z České republiky a ze Slovenska. K porovnání výsledků je hodnocen i bentonit wyomingského typu, Portaclay, z USA. Termostabilita bentonitů je stanovena na základě poklesu pevností bentonitové směsi po vyžíhání pojiva, změnou aktivního bentonitu stanovenou MM testem po tepelné expozici. Měření je doplněno termickou analýzou …více
Abstract:
The thesis is evaluated thermostability of the most widely used bentonite Czech Republic and Slovakia. The comparison results are evaluated and Wyoming bentonite type Portaclay, USA. Thermal stability of bentonite is determined based on the decrease in strength bentonite mixture after ignition of the binder, change the active set of bentonite MM test after heat exposure. The measurement is supplemented …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2014
  • Vedoucí: Jaroslav Beňo
  • Oponent: Petr Jelínek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Magisterský studijní program / obor:
Metalurgické inženýrství / Slévárenské technologie