Václav Hájek

Diplomová práce

Analýza a optimalizace webových stránek za využití nástroje Google Analytics

Analysis and Optimization of Websites Using Google Analytics
Anotace:
Diplomová práce se věnuje důkladnému popisu služby pro správu a vylepšení webového obsahu – Google Analytics. Následným metodám využití a uplatnění tohoto nástroje při analýze a optimalizaci webové stránky. V první části je kladen důraz na pochopení a význam využití. Navazuje část, která je zaměřena na aktivaci a správné nastavení služby. Především podrobnější úpravy procesu měření a dalších funkcí …více
Abstract:
The thesis is devoted to a thorough description of the service to manage and enhance Web content - Google Analytics. Subsequent methods of use and application of this tool in analyzing and optimizing a website. In the first part the emphasis is on understanding the meaning and usage. Following part is focused on the activation and correct settings. Particularly detailed adjustment process measurement …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2016
  • Vedoucí: Roman Danel
  • Oponent: Tomáš Valošek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Nerostné suroviny / Systémové inženýrství v oblasti surovin