Michal Vaštyl

Disertační práce

Vyhodnocení rizik vlivu sekundární resuspenze prachových částic z termicky aktivních odvalů.

Evaluation of the Risk od Secondary Impact of Resuspension of Dust Particles from Thermally Active Dumps.
Anotace:
V minulosti vzniklo na Ostravsku několik desítek odvalů, které jsou pozůstatkem těžby černého uhlí. V dřívějších letech nebyly známy technologie, které by dokázaly zbavit hlušinu uhelných substancí, proto byla směs uhlí a hlušiny ukládaná na odvalech. Díky tomu docházelo často k samovznícení odvalů, z nichž některé jsou aktivní dodnes. Termicky aktivní odvaly negativně ovlivňují ovzduší anorganickými …více
Abstract:
In the past, several tens of dumps, which are the remains of black coal mining, originated in the Ostrava region. In earlier years, there were no technologies known to get rid of coal-based dirt, so a mixture of coal and tailings was bloated. This has often resulted in the self-extinguishing of ditches, some of which are still active today. Thermally active dumps adversely affect the atmosphere through …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 6. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 7. 2018
  • Vedoucí: Eva Pertile
  • Oponent: Václav Dombek, Peter Andráš, Juraj Ladomerský

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava