Martin Syrůček

Master's thesis

Transformace personálního útvaru vycházející z Ulrichova model smíšených rolí

Abstract:
Diplomová práce se zabývá fungováním personálního útvaru ve vybrané poradenské společ-nosti s cílem navrhnout transformaci personálního útvaru ve společnosti podle Ulrichova mo-delu smíšených rolí. Teoretická část definuje význam personální práce a její historický vývoj z pohledu personálních útvarů, vymezuje různá pojetí strategického řízení lidských zdrojů a představuje koncepce a modely řízení lidských …more
Abstract:
The master thesis deals with the functioning of the HR department in the selected consulting company with the aim to propose the transformation of the HR department according to Ulrich`s concept of multiple-roles model. The theoretical part defines the importance of personnel work and its historical development from the point of view of personnel departments, defines various concepts of strategic human …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2019

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty