Theses 

Hospodaření příspěvkové organizace - základní škola – Iveta Knižátková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Iveta Knižátková

Bakalářská práce

Hospodaření příspěvkové organizace - základní škola

Financial Management of an Allowance Organization - Basic School

Anotace: Tématem bakalářské práce je hospodaření příspěvkové organizace. Cílem práce je popis a analýza hospodaření příspěvkové organizace vykonávající činnost základní školy. Práce ve své teoretické části charakterizuje příspěvkové organizace zřizované především územně samosprávnými celky, pozornost je pak zaměřena na příspěvkovou organizaci vykonávající činnost školy, její zřízení, vznik, zrušení, zánik, výkon samosprávy, řídící orgány a finanční zdroje ve školství. Konkrétní příspěvková organizace je analyzována v období od roku 2006 do roku 2010. Sledovány a hodnoceny jsou náklady, výnosy, příjmy, výdaje, finanční prostředky hlavní i doplňkové činnosti, sledovány jsou i další ekonomické ukazatele. Výsledky činnosti v jednotlivých letech jsou srovnávány a vzájemně hodnoceny.

Abstract: The topic of my bachelor thesis is the financial management of contributory organizations. The goals of my thesis are the description and analysis of financial management executing the activity of elementary school. The work in the theoretical part characterizes contributory organizations established by municipal government. Focus is mainly on contributory organization executing the activity, establishment, cancellation, extinguishment, and execution of school, authorities, and financial sources in educational system. Specific contributory organization is analyzed in the time period from 2006 to 2010. I included and evaluated costs, pays-off, expenses, financial sources, and other economic indicators. Results of activity of every year are compared and rated.

Klíčová slova: hospodaření, analýza hospodaření, příspěvková organizace, školství, základní škola, územně samosprávný celek

Keywords: Financial management, Analysis of financial management, Contributory Organization, Educational System, Elementary school, Contributory Organizations established by Municipal Government

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2011
  • Vedoucí: Hana Fachinelli
  • Oponent: Miloš Lachnit

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 3. 2019 07:09, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz