Tomáš Rajm

Bakalářská práce

Nakládání s odpady ve společností LIKOR CZ, s.r.o.

Dealing with Waste in Company Likor CZ, s.r.o.
Anotace:
V současné době je naše životní prostředí nadměrně zatěžováno značným množstvím odpadů všeho druhu, kterého se denně zbavuje naše společnost, a příroda se s tímto množstvím již sama nedokáže vyrovnat. Kvůli svým specifickým vlastnostem a různému riziku ohrožení našeho životního prostředí vyžaduje každý tok odpadů specifické nakládání. V této bakalářské práci se zabývám nakládáním s odpady, které vznikají …více
Abstract:
In nowadays is our envoirnment hard stressed by large amount of various kind of waste, which is produced by our society and nature is unable to align with it.Because of specific charakter and different hazard of exposure is required different way of disposal.This bachelor´s work is about waste disposal produced by cities and villages. I would like to show human possibilities of disposal with dangerous …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2011
  • Vedoucí: Iva Janáková
  • Oponent: Nikolas Mucha

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.