Radka Geyerová

Master's thesis

Měření a vizualizace spánkové deprivace

Measurement and Visualization of Sleep Deprivation
Anotácia:
Práce se věnuje návrhu a realizaci aplikace pro měření a zjišťování spánkové deprivace pomocí počítače nebo tabletu s operačním systémem Windows 8. Aplikace je vytvořena v programovacím jazyce C#, skládá se z 10 testů a 2 dotazníků. Aplikace byla navržena tak, aby její vykonání zabralo maximálně 15 minut včetně názorných ukázek a pochopení testů. Jednotlivé testy jsou provedeny grafickou formou a zaměřují …viac
Abstract:
Thesis is focused to the design and implementation of applications for measuring and detecting sleep deprivation using a computer or tablet with Windows 8. The application is created in the programming language C #, it consists of 10 tests and 2 questionnaires. The application has been designed to take no more than 15 minutes, including demonstrations and understanding of tests. Individual tests are …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedúci: Marek Penhaker
  • Oponent: Marek Gajovský

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Master programme / odbor:
Elektrotechnika / Biomedicínské inženýrství