Bc. Marek Sedláček

Master's thesis

Izraelský zbrojní průmysl ve srovnání s vybranými státy Evropské unie v období po skončení studené války

The Israeli arms industry in comparison with selected states of the European Union in the period after the end of the Cold War
Abstract:
Záměrem této práce je zhodnocení a analýza vývoje izraelského zbrojního průmyslu v období po skončení studené války a následné srovnání tohoto vývoje s vybranými státy Evropské unie. V teoretické části je prozkoumána historie a zmapován postupný a především nezbytný vzestup tohoto specifického odvětví izraelské ekonomiky, jsou zde popsány konkrétní ekonomické a politické okolnosti, které zbrojní průmysl …more
Abstract:
The aim of this work is to evaluate and analyze the development of the Israeli arms industry after the Cold War and the subsequent comparison of this development with selected countries of the European Union. In the theoretical part, the history and mapping of the gradual and especially necessary rise of this specific sector of the Israeli economy is explored, the particular economic and political …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 5. 2020

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Eva Taterová, MA Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Mendel University in Brno

Faculty of Regional Development and International Studies

Master programme / field / specializace:
International Territorial Studies / International Development Studies / European Studies