Jitka Pallová

Bakalářská práce

Optimalizace daňové povinnosti u daně z příjmů fyzických osob v rámci domácnosti

Tax liability optimization at the personal income tax within the household
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na osobní důchodovou daň. Cílem bakalářské práce je návrh optimalizace daňové povinnosti u daně z příjmů fyzických osob u poplatníka s příjmy z podnikání. Optimalizace je provedena s využitím spolupráce osob v rámci domácnosti vybraného poplatníka. Práce je členěna do tří částí, kterými jsou dvě části teoretické a část praktická. První teoretická část je věnována základním …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on personal income tax. The aim of thesis is the concept of tax liability optimalisation at the personal income tax for taxpayer with income from entrepreneurial activity. The optimalisation is implemented by the method of cooperation persons within the select taxpayer´s household. The whole work is composed of three chapters, two theoretical parts and one practical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Iveta Ratmanová
  • Oponent: Ondřej Fasora

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava