Martin Hanzlík

Bakalářská práce

Racionalizace technologie obrábění příruby s využitím CNC obráběcích strojů

Rationalization of Flange Machining with Using of CNC Machines
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá racionalizací technologie obrábění příruby s využitím CNC obráběcího stroje a porovnáním současné a navržené technologie výroby. V úvodu bakalářské práce je popsána stávající technologie výroby příruby včetně strojů a nástrojů, které byly při výrobě použity. Druhá část, vycházející z rozboru stávající technologie výroby, se zabývá návrhem inovativního řešení. Ke zvýšení efektivity …více
Abstract:
This thesis deals with the rationalization of machining flange using CNC machine and comparing current and proposed technology. The first part of the thesis describe the existing flange technology, including machinery and tools that were used. In the second part based on analysis of the existing technology of production is described innovative solution. To increase the effectiveness of the new technology …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2013
  • Vedoucí: Ivan Mrkvica
  • Oponent: Aleš Hampejs

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava