Monika Worbisová

Bakalářská práce

Obecní policie, její charakteristika a místo v systému veřejné správy v ČR

Municipal Police, its Feature and Rank in the System of Public Administration in the Czech Republic
Anotace:
Cílem práce je poskytnout ucelenou komparaci obecní policie, jejích úkolů a postavení s úkoly a postavením Policie ČR. Na začátku se práce zabývá základními údaji o obecní policii, jejím postavením a začleněním do systému veřejné správy. Dále je stručně popsána historie obecní policie. Další část práce se zabývá právní úpravou obecní policie, její působností a pravomocemi. Součástí je také kapitola …více
Abstract:
The objective of this thesis is to provide a comprehensive comparison of the municipal police, its tasks and position with the tasks and status of the Police of the Czech Republic. In the beginning, the thesis deals with basic data on the municipal police, its position and integration into the public administration system. The following briefly describes the history of the municipal police. Another …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2018
  • Vedoucí: JUDr. Stanislav Sedláček, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. David Hejč, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta