Alžbeta Papajová

Diplomová práce

Bezbariérové užívání Brno - Veveří

Barier-free usage of Brno - Veveří
Anotace:
Diplomová práce se zabývá analýzou a řešením veřejného prostoru z hlediska bezbariérového užívání. Bezbariérovým prostředím se rozumí prostředí přístupné pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Zájmovým územím je městská část Brno Veveří a na ní navazující část centra města. Práce vymezuje tři trasy, na kterých byla v rámci analytické části práce zhodnocena bezbariérovost. Hodnocení bezbariérovosti …více
Abstract:
The thesis deals with analysis and solution of public space from the perspective of barrier-free usage. Barrier-free environment is defined as an environment accessible to physically or visually challenged people. The area of interest is “Brno Veveří” district and an adjoining city part. The thesis defines three routes on which the barrier-free accessibility was evaluated within the analytical part …více
 

Klíčová slova

bezbariérovost

Keywords

barrier-free
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 11. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 1. 2020
  • Vedoucí: Renata Zdařilová
  • Oponent: Bohuslav Niemiec

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VŠB – Technická univerzita Ostrava

Fakulta stavební

Magisterský studijní program / obor:
Stavební inženýrství / Městské stavitelství a inženýrství