Radek Toman

Bakalářská práce

Vliv mletí uhlí na přípravu uhelné vsázky a na kvalitu koksu

Effects on the Milling of Coal for Coal Charge Preparation and on Coke Quality
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou přípravy vysokopecního koksu. V metalurgickém průmyslu je současným trendem nahrazování určitého množství vysokopecního koksu v peci jinými náhradními palivy. Prodlužuje se doba, po kterou musí koks setrvat v šachtě vysoké pece, což klade vysoké požadavky na jeho kvalitu. V současnosti se snižuje množství kvalitního koksovatelného uhlí, vhodného pro výrobu …více
Abstract:
This thesis deals with the preparation of blast furnace coke. In the metallurgical industry, the current trend is to replace a certain amount of blast furnace coke by other alternative fuels. The period, during which the coke has to stay in furnace shaft is extending. That places high demands on its quality. At present, the amount of good quality coking coal suitable for making high-quality blast furnace …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2011
  • Vedoucí: Pavlína Pustějovská
  • Oponent: Jiří Bilík

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Bakalářský studijní program / obor:
Metalurgické inženýrství / Technologie výroby kovů