Jiří Mareš

Diplomová práce

Využití termokamery při zátěžových testech v protichemických ochranných oděvech.

Use of a Thermal Camera in Exercise Tests in Chemical Protective Clothing
Anotace:
Diplomová práce se zabývá posouzením využití termokamery při sledování osob v protichemických ochranných oblecích. V teoretické části je popsána teorii termosnímání a chování organismu při tepelné zátěži. Jsou zde uvedeny nejčastější chyby při měření termokamerou. Další část práce se věnuje popisu vlastního měření. V závěru práce jsou shrnuty výsledky měření a využitelnost termokamery pro sledování …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the use of the thermal imager in observing people in chemical suits. The theoretical part of the thesis describes the theory behind thermal imaging, and it describes the behavior of the human body when subjected to thermal stress. The part lists the most common errors made when measuring with the thermal imager. The next part of the thesis is devoted to describing the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2014
  • Vedoucí: Šárka Bernatíková
  • Oponent: Petr Smítka

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Magisterský studijní program / obor:
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu