Jiří Mareš

Master's thesis

Využití termokamery při zátěžových testech v protichemických ochranných oděvech.

Use of a Thermal Camera in Exercise Tests in Chemical Protective Clothing
Abstract:
Diplomová práce se zabývá posouzením využití termokamery při sledování osob v protichemických ochranných oblecích. V teoretické části je popsána teorii termosnímání a chování organismu při tepelné zátěži. Jsou zde uvedeny nejčastější chyby při měření termokamerou. Další část práce se věnuje popisu vlastního měření. V závěru práce jsou shrnuty výsledky měření a využitelnost termokamery pro sledování …more
Abstract:
The diploma thesis deals with the use of the thermal imager in observing people in chemical suits. The theoretical part of the thesis describes the theory behind thermal imaging, and it describes the behavior of the human body when subjected to thermal stress. The part lists the most common errors made when measuring with the thermal imager. The next part of the thesis is devoted to describing the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2014
  • Supervisor: Šárka Bernatíková
  • Reader: Petr Smítka

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Master programme / field:
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu