Lukáš Vítek

Bachelor's thesis

Metodika propojení SCADA systému Promotic s Arduino

Linking of SCADA System Promotic and Arduino
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá propojením SCADA systému PROMOTIC s Arduino. Práce je tvořena na základě zadání firmy Microsys, která vyvíjí SCADA systém PROMOTIC. V bakalářské práci je popsána open-source platforma Arduino a SCADA systém PROMOTIC. V práci jsou definovány dva způsoby komunikace mezi systémem PROMOTIC a Arduinem a je zde uvedena metodika pro oboustrannou komunikaci mezi oběma systémy. V …more
Abstract:
The Bachelor thesis deals with the methodology of the PROMOTIC SCADA system link with the Arduino. The work is made on the basis of the award of the company that develops the Microsys, PROMOTIC SCADA system. In Bachelor thesis described the open-source Arduino platform and the PROMOTIC SCADA system. The work describes the two methods of communication between the PROMOTIC system and Arduino. The Bachelor …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 5. 2016
  • Supervisor: Roman Danel
  • Reader: Petr Návrat

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava