Lukáš Vítek

Bakalářská práce

Metodika propojení SCADA systému Promotic s Arduino

Linking of SCADA System Promotic and Arduino
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá propojením SCADA systému PROMOTIC s Arduino. Práce je tvořena na základě zadání firmy Microsys, která vyvíjí SCADA systém PROMOTIC. V bakalářské práci je popsána open-source platforma Arduino a SCADA systém PROMOTIC. V práci jsou definovány dva způsoby komunikace mezi systémem PROMOTIC a Arduinem a je zde uvedena metodika pro oboustrannou komunikaci mezi oběma systémy. V …více
Abstract:
The Bachelor thesis deals with the methodology of the PROMOTIC SCADA system link with the Arduino. The work is made on the basis of the award of the company that develops the Microsys, PROMOTIC SCADA system. In Bachelor thesis described the open-source Arduino platform and the PROMOTIC SCADA system. The work describes the two methods of communication between the PROMOTIC system and Arduino. The Bachelor …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2016
  • Vedoucí: Roman Danel
  • Oponent: Petr Návrat

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava