Theses 

Současná problematika očkování – Eva LOŠÁKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zdravotně sociální fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Veřejné zdravotnictví / Ochrana veřejného zdraví

Eva LOŠÁKOVÁ

Bakalářská práce

Současná problematika očkování

Current problems in prophylaxis

Anotace: Bakalářská práce ,,Současná problematika očkování" je rozdělena na dvě hlavní části, a to na část teoretickou a praktickou. V teoretické části se zabývám historií očkování a vysvětlením základních pojmů očkování, imunitní systém, antigen a protilátka. Dále jsou popsány očkovací látky, jejich složení a rozdělení, jak se mají správně aplikovat a uskladňovat. V další části jsou uvedeny kontraindikace a nežádoucí reakce po očkování. V neposlední řadě jsou popisovány mýty a omyly v očkování a současný stav očkování v České republice. V empirické části jsem si stanovila zjistit počet očkovaných a neočkovaných dětí na vybraných pracovištích primární dětské péče v Jihočeském kraji a zjistit hlavní důvody, proč rodiče nechtějí své děti očkovat. V praktické části jsou popsány a stanoveny výzkumné otázky. V metodice práce vyhodnocuji data získaná vlastním výzkumem. Za výzkumnou techniku jsem si zvolila metodiku kvantitativní analýzy, a to nestandardizovaný dotazník (Příloha č. 1), který obsahoval 20 otázek, pomocí nichž byly dané výzkumné otázky zodpovězeny. Výzkumný vzorek tvořil 332 respondentů, rodičů z Jihočeského kraje. Z výzkumu jsem zjistila, že z 585 dětí bylo očkováno 559,což odpovídá 96 % naočkovaných dětí. Pouhých 26 dětí naočkováno nebylo. Většina respondentů uvedla, že se obává vedlejších účinků po očkování. Výsledky výzkumu mohou být použity v praxi, případně prezentovány v odborné literatuře a na odborných konferencích.

Abstract: The bachelor thesis describing "Current problematics of vaccination". It is divided into two main parts. Theoretical and empirical. In the theoretical part, I describe history of vaccination, explain essential terms, like vaccination, immune system, antigen and antibody. Furthermore I write about vaccines, its composing and divisions, and how to apply or store them properly. Last but not least, there are description of myths and mistakes in vaccination and present situation in the Czech Republic. In the empirical part, main goals are to find the number of vaccinated and unvaccinated kids in chosen wards of primary children health care in South Bohemian region, also to find out main reasons, why parents do not want their children vaccinated. The research questions are described and assigned. Clarified data obtained by own research are presented. Quantitative analysis method has been chosen as the research method with non-standardized survey, that contained 20 questions, used to confirm or invalidate my hypothesis. There were 332 respondents, parents from South Bohemian region. The results in numbers have shown that out of 585 children, 96 % of them were vaccinated, and only 26 kids were not. The results of my research may be used for presenation in any form.

Klíčová slova: Očkování, vakcinace, druhy očkování, imunitní systém, kontraindikace, nežádoucí účinky, mýty a omyly v očkování

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc., dr. h. c.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=58280 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

Jak správně citovat práci

LOŠÁKOVÁ, Eva. Současná problematika očkování. Č. Budějovice, 2019. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 7. 2019 20:04, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz