Bc. Lukáš Hink

Master's thesis

Doprava v zahraničním obchodě. Možnosti přežití středně velké dopravní firmy.

Transport in Foreign trade. Chances of survival of a middle size transport company.
Abstract:
Doprava hraje klíčovou roli v trvalém procesu rozvoje společnosti. Význam funkce dopravy zboží roste stejně rychle, jako jde kupředu společnost a její nároky. V současné době musí čeští dopravci čelit tvrdé konkurenci na dopravním trhu, a to především díky levnějším dopravcům z východní Evropy. Situace se ještě zhoršila po příchodu světové hospodářské recese, kterou český dopravní trh poprvé zaznamenal …more
Abstract:
irmě Rakotrans. Provedl jsem analýzu této firmy, ve které již několik let pracuji. Zjistil jsem, že i takto velká a dlouhodobě prosperující firma má stále mnoho rezerv a také možností, kde ušetřit na nákladech a lépe alokovat své zdroje. Domnívám se, že cíl práce byl splněn, protože firma dosáhla v první polovině roku 2011 konkrétních úspor. Výsledky potvrzují správnost první hypotézy, neboť firma …more
Abstract:
Transport plays a key role in the continuous process of development. The importance of the function of goods transport is growing as fast as it goes forward the company and its demands. Currently, Czech carriers face stiff competition in the transport market, mainly due to cheaper carriers from Eastern Europe. The situation worsened after the arrival of the global economic recession, the Czech transport …more
Abstract:
lso for where to save on costs and better allocate their resources. I believe that the goal of work was fulfilled, because the company has achieved in the first half of 2011 individual savings. The results confirm the first hypothesis because the firm has for the first half of 2011 profit. It is after 2009 and 2010, the first period when the company got out of red numbers, again in black. The truth …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 10. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 11. 2011
  • Supervisor: JUDr. Josef Novák
  • Reader: Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní